Vila Milica

dog-friendly booking-appraising

GDPR

Podmienky spracovania osobných údajov

(ďalej len „Podmienky“)

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .  V zmysle uvedeného Vám za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti  poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v rámci našej činnosti.

ZÁKLADNÉ POJMY

Nariadenie o GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Osobné údaje: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ktorým je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;

Sprostredkovateľ: každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca: každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov, sa za príjemcu nepovažuje;

Spracúvanie: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Informačný systém: akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe;

Súhlas dotknutej osoby: akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov;

Porušenie ochrany osobných údajov: porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmetom týchto Podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov dotknutých osôb získaných v rámci obchodnej činnosti ubytovacieho zariadenia a zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách a to v rozsahu a za podmienok stanovenými týmito Podmienkami.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje v zmysle týchto Podmienok je: Bobabee s.r.o., Pečnianska 25, 85101 Bratislava, prevádzka: Vila Milica, ubytovanie v súkromí, Školská 16, 01313, Rajecké Teplice. Zodpovedná vedúca: Róberta Uškovitšová. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom dotknutých osôb, k ich zmene, zničeniu, alebo strate, neoprávneným prenosom, alebo k ich neoprávnenému spracovaniu, či inému zneužitiu. V súlade s uvedeným majú k osobným údajom dotknutých osôb prístup iba oprávnené osoby a zodpovedný personál prevádzkovateľa, ktorý má stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov, pričom osobné údaje sú spracovávané len v priestoroch prevádzkovateľa a na technických zariadeniach, do ktorých majú prístup iba oprávnené osoby a zodpovedný personál prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že oprávnené osoby a personál prevádzkovateľa, ktorý spracováva osobné údaje, bude tieto údaje spracovávať len v rozsahu stanovenom prevádzkovateľom. Oprávnené osoby a personál prevádzkovateľa, ktorý spracováva osobné údaje bude zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD ICH SPRACÚVANIA

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané za účelom zabezpečenia krátkodobého a dlhodobého ubytovania tuzemských, ako aj zahraničných klientov, ich evidencia a spracovávanie poplatkov za ubytovanie.

Spracúvanie osobných údajov je potrebné na plnenie zmluvy a na splnenie nasledovných zákonných povinností:

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,

zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice č. 58/2009??( možno stačí iba VZN alebo netreba vôbec)

V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy nie je možné túto uzavrieť a využívať tak služby ubytovania.

Na vyššie uvedené účely prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti, podpis.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytnuté nasledovným príjemcom:

mestá a obce

cudzinecká polícia.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ  uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú vzhľadom na účel ich spracúvania, teda po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Po uplynutí príslušnej doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia o GDPR (čl. 15 až 22) a Zákona o ochrane osobných údajov (§ 19 až 28) nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovávaní svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 Nariadenia o GDPR .

Právo na opravu osobných údajov Dotknutá osoba má právo na opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov o nej.

Právo na odvolanie súhlasu V prípade, ak dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, má právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na vymazanie osobných údajov Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, v prípade že je daný niektorý z dôvodov stanovený v čl. 17 Nariadenia o GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia o GDPR.

Právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytla, bránil, a to v prípadoch stanovených čl. 20 Nariadenia o GDPR.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie Dotknutá osoba má podľa čl. 21 Nariadenia o GDPR právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený prevádzkovateľ,

spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

pre účely priameho marketingu,

pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Ak má dotknutá osoba podozrenie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne alebo iným spôsobom porušuje ochranu osobných údajov, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť  a/alebo doplniť Podmienky spracovania osobných údajov, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov spracúvania a pod. Prevádzkovateľ však zmenou týchto Podmienok spracovania osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré jej vyplývajú z Nariadenia o GDPR a zo Zákona o ochrane osobných údajov.